ประวัติความเป็นมา

สภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนชายแดนภาคใต้  ก่อตั้งขึ้นภายใต้โครงการ Advocating Youth Power โดยมีสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) เป็นกองเลขานุการ

สภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและกลุ่มเยาวชน จำนวน 31 องค์กร โดยมีภารกิจเพื่อจัดตั้งกลไกเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเยาวชน สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสังคมในชื่อ Deep South Youth Congress ซึ่งดำเนินงานด้านรณรงค์ ศึกษา ผลักดัน และวิเคราะห์นโยบายสำคัญที่เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและเพื่อพัฒนาศักยภาพและบทบาทขององค์กรในพื้นที่ให้มีความสามารถในการผลักดันนโยบายที่มีความสำคัญต่อเยาวชนในด้านต่างๆ

สภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนชายแดนภาคใต้เชื่อว่าการสร้างพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนในด้านต่างๆนั้น  ย่อมช่วยให้เยาวชนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านสอดคล้องกับความต้องการสร้างพื้นที่กลาง ในการพูดคุยของผู้นำทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อให้การพัฒนาเยาวชนในพื้นที่เกิดการเชื่อมประสานบูรณการทำงานร่วมจากทุกภาคส่วนลดแรงเสียดทาน อันจะเป็นแนวทางสำคัญ   ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา สร้างสันติภาพในพื้นที่อย่างยังยืนสืบไป

Visitors: 6,321