วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง "สภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้" ประกอบด้วย

1. จัดตั้งกลไกเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชื่อ Deep South Youth    
   Congress

2. ดำเนินการรณรงค์และผลักดันนโยบายที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสามจังหวัด
   ชายแดนใต้ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย

3. พัฒนาศักยภาพและบทบาทขององค์กรในพื้นที่ ให้มีความสามารถในการผลักดันนโยบายที่มีความ
   สำคัญต่อเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ

Visitors: 6,048