คณะกรรมการ

รายนามองค์กรซึ่งร่วมเป็นคณะกรรมการใน
การจัดตั้งสภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนชายแดนภาคใต้
 

   การประชุมครั้งแรกของผู้แทนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมปรึกษาหารือในการจัดตั้ง "สภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้" ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานดังต่อไปนี้

1. สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ (สอ.ดย.)

2. สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

4. สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค 9

5. ชุดควบคุมที่ 953 (หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข)

6. สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา (สช. ยะลา)

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

8. สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา

9. สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี

10. สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส

11. สภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา

12. สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครยะลา

13. หอการค้าจังหวัดนราธิวาส

14. หอการค้าจังหวัดปัตตานี

15. หอการค้าจังหวัดยะลา

16. ชมรมมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

17. กลุ่มหัวกะทิชายแดนใต้

18. สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ (We peace)

19. Media Selatan

20. Patani Forum

21. กลุ่มด้วยใจ

22. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดยะลา

23. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา

24. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.)

25. สมาพันธ์นักศึกษารักสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้

26. ชมรมบัณฑิตอาสาจังหวัดชายแดนใต้

27. People’s Collage

28. สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย

29. สำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดยะลา

30. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดยะลา

31. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยรายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

 

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

           ชื่อหน่วยงาน/องค์กร

1

นางศรีศักดิ์   ไทยอารี

สภาองค์กรการพัฒนาเด็กและเยาวชน (สอ.ดย.)

2

นางสาววรรณกนก  เปาะอิแตดาโอะ 

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

3

นพ.สมหมาย     บุญเกลี้ยง         

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

4

ร้อยเอกวรศักดิ์     เรืองศรี

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค 9

5

พ.ท.ปิยศักดิ์     สายธนู      

ชุดควบคุมที่ 953 (หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข)

6

นายวิทยาศิลป์    สะอา

สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา (สช. ยะลา)

7

ดร.ศิริชัย    นามบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

8

นางสาวหามีด๊ะ     ลัสสะมานอ   

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา

9

นายซาการียา   สนิ

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี

10

นายโกเมท     เจ๊ะตือเงาะ

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส

11

นายตัรมีซี   หะมิ

สภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลา

12

นางสาวปาลิตา     ลิมป์ไตรรัตน์  

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครยะลา

13

นายปกรณ์   ปรีชาวุฒิเดช    

หอการค้าจังหวัดนราธิวาส

14

นายศิริชัย     ปิติเจริญ

หอการค้าจังหวัดปัตตานี

15

นายอรรคร์วุติ    รุจิจินดาวรรณ์

หอการค้าจังหวัดยะลา

16

นางสาวรอยฮาน   สาและ     

ชมรมมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

17

นายอับดุลเลาะ     ดือราแม   

กลุ่มหัวกะทิชายแดนใต้

18

นางสาวปาตีเมาะ  เปาะอิแตดาโอะ

สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ (We peace)

19

นายชารีฟุดดีน     สารีมิง

Media Selatan

20

นายอาเดล    โต๊ะเด็ง

Patani Forum

21

นางสาวซูไบดะ   เซะ

กลุ่มด้วยใจ

22

นางสาวกมลวรรณ   ศรีชาย      

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดยะลา

23

นายรอซาลี    สาแม 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา

24

ดร. ชนธัน    แสงพุ่ม

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

25

นางสาวรุสนี    ปาเซเลาะ

สมาพันธ์นักศึกษารักสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้

26

นายธีรศักดิ์   บินมูซอ

ชมรมบัณฑิตอาสาจังหวัดชายแดนใต้

27

นายมูฮัมหมัดนาเซร์   สูหลง 

People’s Collage

28

นายสาคร     สาทลาลัย

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย

29

งปราณี    ไชยจรัส

สำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดยะลา

30

นายวิชัย      เรืองเริงกุลฤทธิ์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดยะลา

31

ว่าที พ.ต.อ.หญิง ศันศนีย์  พันธ์ชาตรี

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

Visitors: 6,321