กิจกรรมที่สำคัญ

กิจกรรมสำคัญเพื่อการดำเนินโครงการให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชื่อ Deep South Youth Congress ซึ่งมีสมาชิก 30 คน จากภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งคณะกรรมการชุมนี้มีอำนาจร่วมกันในการกำหนดประเด็นและทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน

2.  จัดตั้งคณะทำงาน (Steering Committee) ซึ่งคัดเลือกจากคณะกรรมการ Deep South Youth Congress จำนวน 10 คน เพื่อดำเนินกิจกรรม งานวิชาการและกระบวนการรณรงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ตามมติที่ Deep South Youth Congress กำหนดขึ้นร่วมกัน

3.  จัดประชุมและประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ Deep South Youth Congress จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อลงมติเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งติดตามการดำเนินงานของ Steering Committee และคณะทำงานด้านต่าง ๆ ทุกคณะ

4.  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องวิธีการในการผลักดันเชิงนโยบาย เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน โดยเชิญคณะกรรมการ Deep South Youth Congress ทั้ง 30 คนเข้าร่วม

5. จัดประชุม Steering Committee จำนวน 4 ครั้งเพื่อติดตามและร่วมกันดำเนินงานตามมติที่ประชุม Deep South Youth Congress

6. จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสสังคมเพื่อผลักดันนโยบายสำคัญที่คณะกรรมการ Deep South Youth Congress กำหนด โดยลักษณะกิจกรรมรณรงค์จะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับมติของ Deep South Youth Congress โดยคณะทำงานจะเป็นผู้นำเสนอแนวทาง

7. จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อผลักดันและสร้างการยอมรับข้อเสนอเชิงนโยบายที่ผลักดันร่วมกัน นำไปสู่การรับข้อเสนอและบรรจุเข้าเป็นนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

Visitors: 6,321