งาน "สภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนชายแดนใต้: พลังเยาวชนชายแดน

องค์กรรัฐ เอกชน ภาคสังคมและองค์กรเยาวชน 31 องค์กร ผลึกกำลังตั้ง สภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนชายแดนภาคใต้

มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสันติภาพ

        มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 11 กรกฎาคม 2558 – สภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนชายแดนภาคใต้ โดยความร่วมมือขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านเยาวชนรวมทั้งกลุ่มเยาวชน 31 องค์กร ร่วมกันจัดกิจกรรม “สภาเพื่อการพัฒนาเยาวชน  ชายแดนภาคใต้ : พลังเยาวชนชายแดนใต้สู่สันติสุข” เพื่อเปิดตัวสภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการระดมสรรพกำลังเพื่อพัฒนาเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพและมีส่วนร่วมในสังคม

    สภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนชายแดนภาคใต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  2557 ซึ่งผลงานที่สำคัญได้แก่การรวมรวบข้อมูลความต้องการของเยาวชนในพื้นที่ นำไปสู่การลงนามข้อตกลงความร่วมมือของ 6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำกิจกรรมนำร่องเรื่องการส่งเสริมการศึกษาเพื่อการมีอาชีพและงานทำ และในปี 2558 สภาได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์และมาตรการ ในการดำเนินงานระยะ 3 ปี เพื่อให้การทำงานมีทิศทางที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ซึ่งภารกิจ 3 ด้านประกอบด้วย 1.การเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานพัฒนาเยาวชน2.การดำเนินกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะ พัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเยาวชน และ 3.การพัฒนาข้อมูลและองค์ความรู้ในการพัฒนาเยาวชน

      นายภาณุ  อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนชายแดนภาคใต้ว่า นับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะมีหน่วยงานที่เป็นความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กรเยาวชนเอง ที่จะมาช่วยกันคิด ช่วยกันลงมือปฏิบัติเพื่อการพัฒนาเยาวชน แม้ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ทำงานด้านการพัฒนาเยาวชน แต่ไม่มีการวางแผนบูรณาการการทำงานร่วมกัน รวมทั้งขาดการมีส่วนร่วมของตัวเยาวชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาตามความต้องการของเยาวชน ดังนั้นสภาฯ จึงเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญที่จะช่วยให้การพัฒนาเยาวชนในพื้นที่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

      ด้านนางศรีศักดิ์ ไทยอารี ผู้อำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) ในฐานะประธานสภาเพื่อการพัฒนาเยาวชนชายแดนภาคใต้ ได้ให้ความเห็นต่อการพัฒนาเยาวชนว่า เยาวชนซึ่งผู้ใหญ่ได้ให้คำนิยามว่าเป็นอนาคตของชาติ ท้ที่จริงแล้ว เยาวชนเป็นปัจจุบันและเป็นผู้ซึ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ให้กับทุกพื้นที่ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีเด็กและเยาวชนมากกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนประชากร หากเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนให้มีส่วนร่วม ย่อมจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างแน่นอน

    ด้านนางสาวปาลิตา ลิมป์ไตรรัตน์ กรรมการสภาฯ  ในฐานะกรรมการจากสัดส่วนผู้นำเยาวชน กล่าวว่าการที่ได้เข้ามาร่วมในการดำเนินงานของสภาฯ ตั้งแต่ช่วงก่อตั้ง ทำให้สามารถเสนอความต้องการที่แท้จริงของเยาวชนไปสู่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำงานได้โดยตรง ซึ่งช่วยให้การวางแผนการทำงานด้านเยาวชนมีความสอดคล้องกับความต้องการของเยาวชนมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรของเยาวชนเอง มีความหวังและมีทิศทางการทำงานมีชัดเจนมากขึ้นไปพร้อมกัน

      นางสาววรรณกนก  เปาะอิแตดาโอะ ในฐานะเลขานุการสภาฯ  ได้กล่าวในตอนท้ายว่าการทำงานของสภาฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานผู้ใหญ่หรือกลุ่มเยาวชน ทำให้เรามีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นและความต้องการที่แท้จริงซึ่งมีความจำเป็นต่อการพัฒนาเยาวชน ทำให้เรามองเห็นแสงสว่างที่ปลายทางที่นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและสันติสุข ดิฉันขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เห็นความสำคัญของเยาวชนและได้ร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานของสภาฯ 

  (รูปภาพเพิ่มเติม) https://www.facebook.com/media/set/?set=a.851334994957261.1073741830.844714002286027&type=3

 

Visitors: 6,321