ยุทธศาสตร์และมาตรการ

ยุทธศาสตร์ 1 การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมในการพัฒนาเยาวชน

มาตรการที่ 1. ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาเยาวชน

มาตรการที่ 2. ระดมผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการเพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ

มาตรการที่ 3. สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายผู้นำเยาวชนและเครือข่ายองค์กรเยาวชน

ยุทธศาสตร์ 2 การเสริมสร้างสุขภาวะและการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้

มาตรการที่  1.  สร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตของเยาวชน

มาตรการที่  2. สนับสนุนให้เกิดพื้นที่ในการทำกิจกรรม, การแสดงออก, พลานามัยและนันทนาการของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

มาตรการที่  3. ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการศึกษาและอาชีพ ตามความต้องการและความถนัดของเยาวชน รวมทั้งสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

มาตรการที่  4. พัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชน

มาตรการที่  5. พัฒนาทักษะด้านการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ของเยาวชนในพื้นที่ให้ทัดเทียมกับเยาวชนนอกพื้นที่ระดับอาเซียน

ยุทธศาสตร์ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาสังคม

มาตรการที่  1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพด้านการมีส่วนร่วมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม

มาตรการที่  2.  ส่งเสริมให้เยาวชนมีการรวมกลุ่มและทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน

มาตรการที่  3.  รณรงค์และผลักดันให้ผู้แทนเยาวชนได้มีส่วนร่วมเป็นกรรมการในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาเยาวชน

มาตรการที่  4.  สร้างผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อสืบสานงานด้านการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

มาตรการที่  5.  สร้างเวทีและโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้รอบด้านทั้งระดับพื้นที่และระดับอาเซียน

มาตรการที่  6.  ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนได้คิดริเริ่มและดำเนินกิจกรรมพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบการจัดเก็บ การเข้าถึงและการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการที่  1.  เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ งานวิจัย เกี่ยวกับเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

มาตรการที่  2.  ออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูลของสภาฯ เพื่อการสืบค้น และนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว

มาตรการที่  3.  จัดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคืบหน้างานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

มาตรการที่  4.  จัดทำระบบติดตามประเมินผลสถานการณ์ด้านเยาวชนเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสภาฯให้มีประสิทธิภาพ

มาตรการที่  1.  กำหนดโครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ของสภาฯ อย่างชัดเจน

มาตรการที่  2.  จัดทำข้อบังคับและระเบียบของสภาฯ

มาตรการที่  3.  วางแผนและกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันของสภาฯ ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์

มาตรการที่  4.  บริหารจัดการทรัพยากรในการดำเนินงานให้มีประสิทธิผล 

Visitors: 6,321